Teigra

"Teigra" front view
"Teigra" Profile
MediumSouthern yellow pine
Dimensions24” x 4½” x 4½”
Date2018

Teigra